Általános Működési Szabályzat, Adatkezelés

BEVEZETÉS


A feltöltött termékek-ajánlatok semmilyen formában vagy arányban nem képezik a portál tulajdonát. A portál csak közvetíti, hogy az ajánlatok egymásra találjanak. A termékek-ajánlatok realizálása a portál által kiközvetített felek között közvetlenül történik, azok szállítási-, elállási-,garanciális-, adózási-, jogi stb. feladatai és felelőssége kizárólag a lebonyolító feleké, abban a portál semmilyen formában nem vesz részt.

A portál lehetőséget biztosít regisztrált felhasználói számára választásuk szerint barterezésre és adás vételre készpénzért egyaránt.

A regisztráció és a hirdetés feladás ingyenes.
A sikeres tranzakciók esetében a portál az ÁMSZ-ban rögzített közvetítõi jutalékot –sikerdíjat-, valamint a termék-ajánlat feltöltés során megrendelt kiemelési díjakat számít fel.
Sikeresnek az a tranzakció tekintendõ, amikor mindkét fél /ajánlattevõ és az ajánlatot elfogadó/ azt a webfelületen megerõsíti, és a portál kiközvetíti feléjük egymás adatait, elérhetõségét /név, telefon, email/.

A WEBOLDAL JELENLEG TESZT ÜZEMMÓDBAN MŰKÖDIK. VALAMENNYI, A WEBOLDALON VÉGZETT VALAMENNI TEVÉKENYSÉG, BELEÉRTVE A KIEMELÉSEK DÍJAIT ÉS JUTALÉKOKAT INGYENESEK. AZOK DÍJAIRÓL NEM KERÜL KIKÜLDÉSRE DÍJFIZETŐ. A TESZTIDŐSZAK ALATT SEMMIÉRT NEM KELL FIZETNI. A TESZT IDŐSZAK VÉGEZTÉVEL, ELŐRELÁTHATÓLAG 2023. VÉGÉN KERÜL AKTIVÁLÁSRA A DÍJFIZETÉS. EZT, ANNAK ELINDULÁSAKOR A NYITÓLAPON KÖZZÉTESSZÜK.ÁLTALÁNOS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A jelen Általános Mûködési Szabályzat /a továbbiakban: ÁMSZ/ Kádár Sándor /1038 Budapest Rókahegyi út 61. adószáma:76400821-1-41 elektronikus levelezési címe: info@barterezz.hu a továbbiakban: Mûködtetõ által üzemeltetett www.barterezz.hu elérhetõ online piactér /továbbiakban:Weblap/ és annak szolgáltatásainak /a továbbiakban: Szolgáltatás/ igénybe vevõje /továbbiakban:Felhasználó/ általi használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzat elfogadásával és annak megfelelõen történhet.


1.      Általános rendelkezések

A Mûködtetõ hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hírdetésére, illetve a hírdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon. Egy platformot biztosít, amelyben a résztvevõk a saját termékeiket, utalványaikat, szolgáltatásaikat bemutatják és azokat felajánlják egymásnak barterre, kompenzációra, cserére, értékesítésre. Ezek lebonyolítását –beleértve a fizetési-, szállítási, elállási-, garanciális-,egyéb dolgokat is-, a felhasználók egymás között közvetlenül bonyolítják le, ezekért a Weblap semmiféle garanciát, jótállást nem vállal. A hírdetés megvalósulásáért-, ill. a hírdetéshez kapcsolódó szolgáltatásokért a mûködtetõ az ÁMSZ-ben részletezett mértékû jutalékokat illetve díjakat számít fel.
A honlapon bemutatott és felkínált termékek, utalványok, szolgáltatások nem képezik a mûködtetõ tulajdonát, a mûködtetõ a tranzakciók lebonyolításában nem vesz részt, mindössze segít az érdeklõdõ felek egymásra találásában. A ténylegesen megvalósuló és lebonyolított tranzakciók valamennyi törvényi adózási-,fizetési-, elállási-, garanciális, stb. felelõssége és hatásköre kizárólag az ügyletet lebonyolító feleké.


Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó mindenki,aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket, szolgáltatást, vásárlási utalványt kínál barterre, cserére vagy eladásra, vagy aki termékkompenzációra, cserére, megvételre ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik.
A regisztrációval, illetve a szolgáltatások igénybevételével és használatával Felhasználó és az Üzemeltetõ között online szerzõdés jön létre –amely nem minõsül írásbeli szerzõdésnek. A szerzõdéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerzõdést a Mûködtetõ nem rögzíti, így az a szerzõdéskötést követõen nem érhetõ el.

A regisztrációval, ill. a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvõképességgel és jogképességgel rendelkezõ természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselõje által jár el, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetõségei megadásával regisztrál. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthetõ, valós adatokat megadni. A barterezz.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a barterezz.hu online piacterének használatából előzetes értesités nélkül kizárni. A Mûködtetõ felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Mûködtetõ kárát megtéríteni.
A Felhasználói fiók a Mûködtetõ általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra ker
ülnek, a Felhasználó és a Mûködtetõ közötti szerzõdés megszûnik, a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni.

A Mûködttetõ minden tõle telhetõt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetõsége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos mûködtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A mûködtetõ nem vállal felelõsséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a mûködtetõtõl független körülmények okoznak.
A mûködtetõ nem vállal felelõsséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetõséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minõsülõ nevet ad meg, abban az esetben a barterezz.hu jogosult elõzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni, vagy megszüntetni.

Mûködtetõ fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, amelyrõl rövid felhívás formájában –a felhasználói fiókban és/vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követõen a Szolgáltatás használata a Szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.
A mobil alkalmazásokban a barterezz.hu internetes oldalon elérhetõ egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetõek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerûen alkalmazandók.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képezõ Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelõsségére használhatja.2.      Weblapon igénybevehetõ Szolgáltatások

•        Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfeltöltés /listázás/, levelezés.

•        Díjköteles szolgáltatások: hirdetések kiemelése, sikeres tranzakciók után számitott jutalék .A részletes díjtételeket a barterezz.hu aktuális díjtáblázata tartalmazza.

A barterezz.hu jogosult az aktuálisan közölt díjszabás díjtételeit bármikor módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét változtatni.


3.      Regisztráció, felhasználói fiók

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Mûködtetõ által történõ visszaigazolásával felek között a szerzõdés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredõ felelõsség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, amely a Mûködtetõvel létesített jogviszonya megszûnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Mûködtetõ akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Mûködtetõ felé.

A regisztrált Felhasználók mindegyike egy felhasználói fiókot kap, ahol lát és kezelni tud mindent.
Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedõi fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A Mûködtetõ nem vonja kétségbe a törvényes képviselõ, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenõrzést végezhet és az ellenõrzés során a kereskedõi fiókot felfüggesztheti, vagy törölheti. Az ellenõrzés során a Felhasználó a Mûködtet
õ által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.
A kereskedõi fiókot a felhasználók számára észrevehetõen a mûködtetõ külön jelzéssel láthatja el.
Ahol a jelen ÁMSZ felhasználói fiókot említ, arra a kereskedõi fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁMSZ a kereskedõi fiókra eltérõ szabályokat állapít meg.
A Mûködtetõ fenntartja  jogát bármely felhasználó kizárására, ha a megadott regisztrációs adatok nem felelnek meg a valódiságnak,vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Mûködtetõ értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelõ használatával, vagy a Mûködtetõ megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a Piactér mûködése tekintetében vagy az alábbi kritériumok szerint a Mûködtetõ szabályzatával ellentétesnek minõsül.

Amennyiben a Mûködtetõ észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldõ rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Mûködtetõ megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértõ, bántó, illetve uszító, a Mûködtetõ jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történõ kézbesítését meghiúsítani.
 A Felhasználói fiók törlése a Felhasználónak felróható okból történõ megszüntetésnek minõsül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.


4.      Hirdetési alapfeltételek

A Mûködtetõ a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenõrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
A Mûködtetõ fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerûségét, valódiságát és megfelelõségét. A Mûködtetõ kizárja a felelõsségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Mûködtetõ rendszerére.

A Mûködtetõ fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minõsül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése idõpontjától számítva legalább 1 (egy) év eltelt.


5.      Termék feltöltése, tranzakció indítása, lebonyolítása: 

1)      A Mûködtetõ által mûködtetett online piactéren termék feltöltésére és tranzakció indítására a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követõen felhasználóvá válik.
2)      A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyezõ paramétereit és tulajdonságait.
3)      A Felhasználók, mint kompenzációs-, barter-, csere partnerek, elad
ók és vevõk a termékek feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállalnak arra, hogy sikeres tranzakció esetén a termékeket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adják át egymásnak.
4)      A Felhasználók az általuk feltöltött termékek ellenértéke a Mûködtet
õ által mûködtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett bruttó árak az irányadók.
5)      A Felhasználóknak a Mûködtet
õ által mûködtetett online piactéren tett ajánlatai szerzõdéskötési nyilatkozatnak minõsülnek.
6)      Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik vagy amelyben a csereárat terhelõ, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendõ jutalék, csomagolási költség). 
7)      Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzõbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani.
8)      A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresõszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos tranzakciókat, keresõszavakat tartalmazó terméklapokat a Mûködtet
õ eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelõ kategóriájában tranzakciót indító, keresõszavakat megjelentetõ vagy azonos termékeket többször is meghirdetõ felhasználó jogosultságait megszüntetheti. Tilos másik hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
9)      Jótékonysági akciót kizárólag a Mûködtet
õ elõzetes engedélyével a részletes feltételeket írásban rögzítve lehet indítani.
10)     A barterezz.hu kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható akcióra, hirdethetõ meg. Nem hirdethetõ meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit vagy hirdetéseit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás idõtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.
11)     Nem mellékelhetõ a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerûen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhetõ olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a Mûködtet
õ törölheti.
12)     Ha a termék/szolgáltatás feltöltését követõen a termék/szolgáltatás megsemmisül, vagy – fõleg szolgáltatás esetén - elérhetetlenn
é válik, vagy a feltöltött termék állapotában jelentõs változás (pl. állagromlás) áll be, a felhasználó az adott tranzakciót törölheti, akkor is, ha arra érvényes kompenzációs-, csere vagy vételi ajánlat érkezett (tranzakciótörlés).
13)     A tranzakció lezárását követõen a tranzakciós felek között szerzõdés jön létre. A szerzõdésben foglaltakat mindkét fél köteles teljesíteni és betartani, vagyis kötelesek a felkínált terméket/szolgáltatást a meghirdetett áron/értékben egymásnak átadni, vétel esetén a vevõ pedig, az eladó szerzõdésszerû teljesítése esetén köteles a term
éket/szolgáltatást ezen a meghirdetett áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben kompenzáció és/vagy csere esetében valamelyik fél, vagy vétel esetében a vevõ a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Mûködtetõ felé emailben jelzi, a Mûködtetõ jogosult a mulasztó fél/vevõ felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevõ teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevõ részére, és ezt a vevõ a Mûködtetõ felé emailben jelzi, a Mûködtetõ jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevõ sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A feleknek a kompenzációs-, barter-, csere vagy vételi ajánlat megtételét követõen 5 (öt) munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidõn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra meghírdetni.
A kompenzációval-, barterrel-, cserével-, vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Felhasználók egymás között közvetlenül kell, hogy érvényesítsék.

A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak legkésõbb a Felhasználók által küldött visszaigazolással kell eleget tenni, a Mûködtetõ technikai lehetõségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a Felhasználók, mint kereskedõ felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges elállási, jótállási (garancia) feltételekre is.

Kép: A hirdetésben szereplõ képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetõk fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. A Mûködtetõ jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetõk képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetrõl letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdetõ rendelkezik a szerzõi jogokkal.
Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követõen adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerûen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különbözõ kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

6.      A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, tiltott termékek és szolgáltatások:

A Mûködtetõ jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végsõ soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik.. A Mûködtetõ a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között mûködik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértõ információkkal kapcsolatos panaszaikat szabálytalan hirdetés-ügyfélszolgálat menüponton keresztül jelezhetik.
A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely
•        jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
•        bûncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
•        jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat, jogellenes:
•        mások jogát vagy jogos érdekét sérti:
•        megtévesztõ információt tartalmaz;
•        a Mûködtetõ azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
•        vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Mûködtetõ fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címérõl érkezõ ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt elõzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövõben megtagadja.

7.     A díjak kiegyenlítésének a módja, számlázás, hátralékkezelés

Dijak a hirdetések kiemelései és a sikeres tranzakciók után számított jutalék.

 Felhasználó a dijakat átutalással, bankszámlára történő befizetéssel és simple pay fizetéssel, egyenlítheti ki. A befizetések során felmerülõ esetleges hibákért a Mûködtetõ nem vállal felelõsséget.

A Mûködtetõ elektronikus díjbekérőt készít és állít ki, amelyet a Működtető a Felhasználó által megadott email cimre küldi meg, amely az aktuális díjtáblázat szerint kalkulált díjtételeket tartalmazza. Az összeg számlára történő beérkezését követően a digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla kerül email útján kiküldésre, valamint a felhasználói fiókból tölthetõ le. A Mûködtetõ papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idõ végéig elektronikus formában kell megõrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul..
A díjbekérő rendezése történhet átutalással, bankszámlára történõ befizetéssel, simple pay-l vagy egyéb a Mûködtetõ által biztosított elektronikus fizetés útján, a Felhasználó választásának megfelelõen. A banki átutalásának, befizetésének stb. költségei a Felhasználót terhelik.
Az elektronikus számla kiküldését követően számlareklamációra nincs lehetõség. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Mûködtetõ a számviteli bizonylatokat a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles õrizni

A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja, a személyes profilban láthatóvá teszi a feltöltött termékek, a sikeres eladások és a kiemelt megjelenések, valamint az egyéb díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendõ díjtételeket és azok megfizetésének státuszát..

Amennyiben a Mûködtetõ által kiküldött Díjbekérő rendezése nem történik meg a Díjbekérőn jelzett fizetési határidõn belül, a Mûködtetõ, a fizetési határidõ lejártát követõ 3. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidõ teljesítésének hiányában a Mûködtetõ a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amirõl email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követõen kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplõ fizetési határidõ túllépésének 3. napján a fennálló kötelezettségeket követeléskezelés céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokkal – amennyiben a Felhasználó természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokkal – a Mûködtetõ követelésbehajtó partnereihez adhatja át behajtásra. Amennyiben a Mûködtetõ a követeléskezelõt a követelés kezelésével megbízza, a Felhasználó követeléskezelési díj megfizetésére kötelezhetõ. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Mûködtetõ bírósági úton érvényesítheti követelését.
A fizetési felszólítást a Mûködtetõ a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben teszi meg, melyek írásbeli értesítésnek minõsülnek.
A Mûködtetõ kizárhatja a Piactér használatából azokat a Felhasználókat, akik lejárt, pénzügyileg részben-,vagy teljesen nem rendezett tartozással állnak a Mûködtetõvel szemben.

8. Felelõsség, szerzõi jogok

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetõvé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemû vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelõsség, a Mûködtetõ ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelõsséget nem vállal. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerûen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Felhasználó a szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerûségéért felelõsséggel tartozik.
A Mûködtetõ nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Mûködtetõt mindennemû igénytõl, követeléstõl és kártérítés alól. A Mûködtetõ nem vállal felelõsséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövõ szerzõdésekkel kapcsolatban.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Mûködtetõvel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Mûködtetõ által megkövetelt intézkedést megtenni és a Mûködtetõnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Mûködtetõt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Mûködtetõ helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Mûködtetõ által megkövetelt intézkedést megtesz a Mûködtetõ jó hírnevének megóvása érdekében.
Ezért a Mûködtetõ nem felel az általa mûködtetett online piactéren meghirdetett termékek minõségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelõségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenõrzéséért. A Mûködtetõ nem felel továbbá az általa mûködtetett online piactéren szereplõ termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevõk ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A portál kizárólag csak közvetíti, hogy az ajánlatok egymásra találjanak, kizár minden akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Mûködtetõ a Felhasználó által szolgáltatott, szerzõi jogvédelem alatt álló elemeket, a hirdetés szövegét, a csatolt képeket,stb. a Mûködtetõ ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben a honlap népszerűsítésére felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékû átdolgozás jogát is idõbeli és földrajzi korlátozás nélkül.
A szerzõi jogok összessége és az adatbázis elõállítójának védelmét megilletõ jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Mûködtetõ. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Mûködtetõ kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetõjogi felelõsséget von maga után. A szerzõi jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Mûködtetõ elõzetes írásbeli engedélye nélkül.  A Mûködtetõ a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, elõzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.
A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzõi jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütközõ visszaélésért a Felhasználó felelõs.


9.      Adatkezelés, Adatvédelem

Működtető kiemelt figyelmet fordít az adatkezelés jogszerűségére az adatkezelési tevékenység pontosságára. Az adatkezelésre csak a szükséges mértékben, a megvalósulás céljához kötötten kerül sor.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során tudomásul veszi, hogy a Mûködtetõ a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyûjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A regisztrációval -az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/-6.cikk/1/bekezdés a.) pontja, továbbá a 7.cikk rendelkezése alapján-a felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a regisztráció és hirdetésfeladás alkalmával megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszi, hogy a GDPT 7.cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulását bármikor vissavonhatja, vagy regisztrációja törlésével valamennyi adata is törlődik.

A regisztrációhoz csak alap adatok megadása szükséges, az első hirdetés feladáskor további adatok megadása szükséges, amelyek a számlakiállításhoz kellenek.
A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredõ felelõsséget a Felhasználó vállalja.
A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsõrangú követelmény, ezért a Mûködtet
õ a Felhasználó személyes adatait csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetõvé.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja, hogy a Felhasználónak a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtsuk, az ügyletek sikeres teljesülését követően az abban résztvevő felek részére egymás elérhetőségeit kiközvetítsük, a számlázásokhoz szükséges adatokat felhasználhassuk.

A kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefon szám, adószám.
A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Mûködtet
õ csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Mûködtetõ fejlesztésérõl, az online piactéren elérhetõ, rendszeresen bõvülõ kínálatról, a barterezz.hu-t üzemeltetõ szolgáltatásairól, tematikus hírleveleirõl, és egyéb direkt marketing célú megkereséseirõl, a Mûködtetõ hivatalos értesítésekrõl, valamint számlázáshoz.

Működtető a portállal kapcsolatos információkat küld ki a hirlevélre feliratkozók részére, és a feliratkozók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy működtető hirlevélküldési tevékenység céljára kezelhesse a személyes adataikat.
A Mûködtetõ hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.
A Felhasználóról a Mûködtetõ által nyilvántartott adatok, a Mûködtetõ által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülõ kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Mûködtetõ az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

Sikeres tranzakciók esetében a működtető kiközvetíti a tranzakciós felek egymás adatait, elérhetőségét /név, telefon, email/.
A Mûködtetõ a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelõen esetenként együttmûködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerû megkeresésére a Mûködtetõ köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.


10.    Elállás, Felmondás

A Felhasználó saját személyes menüjébõl kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Mûködtetõ létesített szerzõdéses kapcsolat megszûnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idõ) a Mûködtetõnél nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Mûködtetõ akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Mûködtetõ felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idõ alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követõen a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltetõ köteles megõrizni.
A felmondási jog gyakorlása esetén a megszûnés idõpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Mûködtetõ jogosult. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendõ összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Mûködtetõ ésszerû költségeit, ha a Mûködtetõ a teljesítést a Felhasználó kifejezett, elõzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követõen gyakorolja a felmondási jogát.

Működtető jogosult bármikor akár előzetes értesítés és indoklás nélkül a feladott hirdetést, vagy akár a regisztrációt és a felhasználói fiókot is törölni.
11.     

Panasz, reklamáció, kapcsolattartás

A Mûködtetõ a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az e célra szolgáló szabálytalan hirdetések bejelentése-ügyfélszolgálat menüponton keresztül és/vagy a személyes profilból fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Mûködtetõ írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerbõl küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésõbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidõ alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
A Mûködtet
õ a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Mûködtetõ szolgáltatását érintõ kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelõen lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testület  vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltetõ Testület eljárását kezdeményezheti.

A Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.;  Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó a Mûködtetõ szolgáltatását érintõ fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetõségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;

A Felhasználó és a Mûködtetõ, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtõl függõen kikötik a Mûködtetõ szerinti, hatáskörrel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Mûködési Szabályzatra és a Mûködtetõ által mûködtetett online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.


12Díjtáblázat

A KÖZVETÍTŐI JUTALÉK ÉS A KIEMELÉSEK DÍJAINAK ELSZÁMOLÁSA JELENLEG TESZTÜZEMBEN MŰKÖDIK. Ez azt jelenti, hogy a sikeresen teljesült ügyletek után számított jutalékokról és a megrendelt hirdetés kiemelések díjairól nem kerül kiküldésre díjfizető, a teszt időszak alatt azokért nem kell fizetni. A teszt időszak végeztével -előreláthatóan 2021 végén- a díjfizetés aktiválódik.

barterezz.hu KÖZVETÍTŐI JUTALÉK LISTA

Vásárlási Utalvány                                                         Egyéb Termék

sikeres tranzakció esetén mindkét fél fizeti                      sikeres tranzakció esetén midkét fél fizeti

vásárlási utalvány 0 – 10.000 2,25%                               egyéb termék 0 -10.000 130 ft.

           -"-           10.001 – 30.000 1,9 % +225 ft.             -"-         10.001 - 30.000 380 ft.

                          30.001 – felett 1,6 % +225 + 570 ft.      -"-         30.001 – felett 1,6 % +130 + 380 ft.

VEGYE MEG MOST opció /megvétel kp.-ért/ esetében a Vevő nem fizet jutalékot ! Csak az eladó fizet 1-1.000 ft-ig 30 forintott, 1.000 ft.felett értéktől, terméktől függetlenül egységesen 3 %-t.

 

KIEMELÉSEK DÍJAI

nyitólapon megjelenő 953 ft.

kiemelt a kategórián belül 826 ft.

bekeretezett 572 ft.

hírlevél kiküldése 1.207 ft.

A FENTI VALAMENNYI JUTALÉK ÉS DÍJ tartalmazza a 27% Áfa-t.

2018.03.11.